قانون آیین دادرسی مدنی

محشای آنلاین قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

درصد پیشرفت محشای آنلاین قانون آیین دادرسی مدنی

0.38% مواد ق.آ.د.م در وکیل وکلا درج شده است.(2 ماده)
0.38% (2)
برای 0% مواد ق.آ.د.م نکته و تست در وکیل وکلا درج شده است. (0 ماده)
0% (0)
‌کتاب اول – در امور مدنی
کلیات

ماده ۱ : تعریف آیین دادرسی مدنی

آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

ماده 2 آیین دادرسی مدنی

هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.