اصل 13 : اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده و حقوق آنها

اصل 13 (ق.ا)اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده و حقوق آنها

VakilVokaLa.ir

‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ میکنند.

نکات و مواد مرتبط با اصل 13 (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.