اصل 28 آزادی انتخاب شغل و الزام دولت به فراهم کردن امکان اشتغال

اصل 28 (ق.ا)آزادی انتخاب شغل و الزام دولت به فراهم کردن امکان اشتغال

VakilVokaLa.ir

هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

نکات و مواد مرتبط با اصل 28 (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.