اصل 34 حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه صالح

اصل 34  (ق.ا)حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه صالح

VakilVokaLa.ir

دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

نکات و مواد مرتبط با اصل 34  (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.