اصل 37 اصل برائت

اصل 37 (ق.ا)اصل برائت

VakilVokaLa.ir

اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

نکات و مواد مرتبط با اصل 37 (ق.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.