ماده 11 : عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی

ماده 11 (ق.م.ا)عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی

VakilVokaLa.ir

قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:

  • الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت
  • ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
  • پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
  • ت- قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 11 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.