ماده 11 : ویژگی دفاتر تجارتی : امضا توسط نماینده ثبت

ماده 11 (ق.ت)ویژگی دفاتر تجارتی : امضا توسط نماینده ثبت

VakilVokaLa.ir

دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناءِ دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (‌که مطابق نظامنامه ‌وزارت عدلیه معین می شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاءِ مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید ‌سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.
‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و بعلاوه مشمول ماده (۱۳۵) قانون ثبت اسناد است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 11 (ق.ت)
  • ارسال به شبکه های اجتماعی :

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.