ماده 12 : اصل قانونی بودن مجازاتها

ماده 12 (ق.م.ا)اصل قانونی بودن مجازاتها

VakilVokaLa.ir

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 12 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.