ماده 14 : ترتیب تنظیم ورقه تعهد سهم

ماده 14 (ل.ا.ق.ت)ترتیب تنظیم ورقه تعهد سهم

VakilVokaLa.ir

ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره‌نویس یا قائم‌مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری و‌نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره‌نویس تسلیم میشود.

تبصره – در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده قید و مدرک سمت او اخذ و‌ ضمیمه خواهد شد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 14 (ل.ا.ق.ت)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.