ماده 15 : تسلیم دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم به دادگاه کیفری

ماده 15 (ق.آ.د.ک)تسلیم دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم به دادگاه کیفری

VakilVokaLa.ir

پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 15 (ق.آ.د.ک)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.