ماده 16 : تعریف قصاص

ماده 16 (ق.م.ا)تعریف قصاص

VakilVokaLa.ir

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 16 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.