ماده 17 : تعریف دیه

ماده 17 (ق.م.ا)تعریف دیه

VakilVokaLa.ir

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 17 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.