ماده 19 : درجه بندی مجازاتهای تعزیری

ماده 19 (ق.م.ا)درجه بندی مجازاتهای تعزیری

VakilVokaLa.ir

مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه ۱

 • – حبس بیش از بیست و پنج سال
 • – جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
 • – مصادره کل اموال
 • – انحلال شخص حقوقی

درجه ۲

 • – حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
 • – جزای نقدی بیش از یک و نیم میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۳

 • – حبس بیش از ده تا پانزده سال
 • – جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک و نیم میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال                                                       

درجه ۴

 • – حبس بیش از پنج تا ده سال
 • – جزای نقدی بیش از پانصد میلیون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
 • – انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵

 • – حبس بیش از دو تا پنج سال
 • – جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
 • – محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
 • – ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
 • – ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

 • – حبس بیش از شش ماه تا دو سال
 • – جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
 • – شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه {31 تا 74} و تا نود و نه ضربه {75 تا 99} در جرائم منافی عفت
 • – محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
 • – انتشار حکم قطعی در رسانه ها
 • – ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 • – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 • – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

 • – حبس از نود و یک روز تا شش ماه
 • – جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
 • – شلاق از یازده تا سی ضربه
 • – محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨

 • – حبس تا سه ماه
 • – جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
 • – شلاق تا ده ضربه

تبصره ١ – موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره ۲ – مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره ۳ – درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره ۴ – مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره۶ ـ تمام حبس­های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می­شود. (الحاقی به موجب مادۀ ۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)

توجه : تعدیل جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران اعمال شده است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 19 (ق.م.ا)

مجازات های تعزیری در دو دسته ی : تک درجه ای و چند درجه ای قرار می گیرند.

تک درجه ای ها :

 • مصادره
 • انفصال دائم
 • انتشار

چند درجه ای ها :

الف : مجازات حبس : هر 8 درجه را دارد:

 • درجه 8 : تا 3 ماه
 • درجه 7 : بیش از 3 ماه تا 6 ماه
 • درجه 6 : بیش از 6 ماه  تا 2 سال
 • درجه 5 : بیش از 2 سال تا 5 سال
 • درجه 4 : بیش از 5 سال تا 10 سال
 • درجه 3 : بیش از 10 سال تا 15 سال
 • درجه 2 : بیش از 15 سال تا 25 سال
 • درجه 1 : بیش از 25 سال

ب :مجازات جزای نقدی : هر 8 درجه را دارد:

 • درجه 8 : تا 3 میلیون تومان
 • درجه 7 :  بیش از 3 تا 6 م
 • درجه 6 : بیش از 6 تا 24 م
 • درجه 5 : بیش از 24 تا 50 م
 • درجه 4 : بیش از 50 تا 100 م
 • درجه 3 : بیش از 100 تا 150 م
 • درجه 2 : بیش از 150 تا 280 م
 • درجه 1 : بیش از 280 م

ج : شلاق : درجات 6و 7و 8 را دارد :

 • درجه 8 : تا 10ضربه
 • درجه 7 : 11 تا 30 ضربه
 • درجه 5 : 31 تا 74 ضربه ( توجه : در جرایم منافی عفت 75 تا 99 ضربه)

د : محرومیت از حقوق اجتماعی : درجات 5 و6 و7 را دارد:

 • درجه 7 : تا 6 ماه
 • درجه 6 : بیش از 6 ماه تا 5 سال
 • درجه 5 : بیش از 5 سال تا 15 سال

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.