ماده 2 : تعریف جرم (اصل قانونی بودن جرم و مجازات)

ماده 2 (ق.م.ا)تعریف جرم (اصل قانونی بودن جرم و مجازات)

VakilVokaLa.ir

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 2 (ق.م.ا)

جرم الزاما یک رفتار است حتما باید به منصه ی ظهور برسد لذا صرف اندیشه مجرمانه مطلقا جرم نیست (دکتر اردبیلی : تبانی)

در قانون نه شرع. {بیانگر اصل قانونی بودن جرم یا مجازات = اصل اباحه)

مجازات تعیین شده است نه اقدامات تامینی و تربیتی

تست های مرتبط با ماده 2 (ق.م.ا)

سوال 1 رفتار مجرمانه براساس قانون مجازات اسلامی شامل ...تالیفی

1) فعل
2) ترک فعل
3) فعل، حالت، ترک فعل
4) فعل و ترک فعل

پاسخ گزینه 4 :

براساس نص ماده 2ق.م.ا رفتار اعم است از فعل و ترک فعل.

RDQ : 14000127 CQ : 911

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.