ماده 2 : شرکت سهامی شرکت تجاری شکلی

ماده 2 (ل.ا.ق.ت)شرکت سهامی شرکت تجاری شکلی

VakilVokaLa.ir

شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود و لو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 2 (ل.ا.ق.ت)

نکته 1 : شرکت سهامی در هر صورت شرکت تجاری محسوب می شود حتی اگر موضوع فعالیت آن اعمال تجارتی نباشد. (شکلا  تجاری)

نکته 2 : موضوع فعالیت شرکت تعاونی نیز می تواند اعمال تجاری یا غیر تجاری باشد (شکلا تجاری)

نکته 3 : موضوع فعالیت سایر شرکت ها باید اعمال تجاری باشد. (موضوعا تجاری)

خلاصه : شرکت سهامی و شرکت تعاونی مطلقا تجاری محسوب می شود.

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.