ماده 20 : مجازات های اشخاص حقوقی

ماده 20 (ق.م.ا)مجازات های اشخاص حقوقی

VakilVokaLa.ir

درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

  • الف- انحلال شخص حقوقی
  • ب- مصادره کل اموال
  • پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
  • ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
  • ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
  • ج- جزای نقدی
  • چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 20 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.