ماده 23 : عناوین مجازات های تکمیلی

ماده 23 (ق.م.ا)عناوین مجازات های تکمیلی

VakilVokaLa.ir

دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید. (الحاقی به موجب مادۀ ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)

 • الف- اقامت اجباری در محل معین
 • ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
 • پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
 • ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
 • ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
 • ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی
 • چ- منع از حمل سلاح
 • ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
 • خ- اخراج بیگانگان از کشور
 • د- الزام به خدمات عمومی
 • ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
 • ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
 • ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
 • ژ- الزام به تحصیل
 • س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲ ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.
تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 23 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.