ماده 27 گواهینامه موقت سهم

ماده 27  (ل.ا.ق.ت)گواهینامه موقت سهم

VakilVokaLa.ir

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ ‌پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یکسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم ‌صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهی موقت سهم مسترد و ابطال گردد

نکات و مواد مرتبط با ماده 27  (ل.ا.ق.ت)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.