ماده 29 : نحوه ی اجرای حبس و بازداشت بدل از جزای نقدی

ماده 29 (ق.م.ا)نحوه ی اجرای حبس و بازداشت بدل از جزای نقدی

VakilVokaLa.ir

هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

نکات و مواد مرتبط با ماده 29 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.