ماده 3 : حداقل شرکای لازم در شرکت سهامی

ماده 3 (ل.ا.ق.ت)حداقل شرکای لازم در شرکت سهامی

VakilVokaLa.ir

در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 3 (ل.ا.ق.ت)

نکته 1 : حداقل سهامداران لازم :

1- در شرکت سهامی خاص : 3 سهامدار

2 – در شرکت سهامی عام : 5 سهامدار (م 107ل.ا.ق.ت)

ماده ۱۰۷– شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده‌ اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

نکته 2 : سهامداران می توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.