ماده 30 شرایط صدور سهم یا گواهینامه موقت بی نام

ماده 30  (ل.ا.ق.ت)شرایط صدور سهم یا گواهینامه موقت بی نام

VakilVokaLa.ir

مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه ‌سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 30  (ل.ا.ق.ت)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.