ماده 30 : نحوه ی اعمال منع از اشتغال

ماده 30 (ق.م.ا)نحوه ی اعمال منع از اشتغال

VakilVokaLa.ir

منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

نکات و مواد مرتبط با ماده 30 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.