ماده 38 : جهات تخفیف

ماده 38 (ق.م.ا)جهات تخفیف

VakilVokaLa.ir

جهات تخفیف عبارتند از:

  • الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
  • ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
  • پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
  • ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
  • ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
  • ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
  • چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
  • ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 38 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.