ماده 42 : تدابیر همراه با تعویق مراقبتی

ماده 42 (ق.م.ا)تدابیر همراه با تعویق مراقبتی

VakilVokaLa.ir

تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

  • الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
  • ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
  • پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
  • ت- کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 42 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.