ماده 44 : لغو قرار تعویق صدور حکم

ماده 44 (ق.م.ا)لغو قرار تعویق صدور حکم

VakilVokaLa.ir

در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصره- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 44 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.