ماده 48 : تعلیق ساده یا مراقبتی

ماده 48 (ق.م.ا)تعلیق ساده یا مراقبتی

VakilVokaLa.ir

تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 48 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.