ماده 49 : صدور قرار تعلیق اجرای مجازات

ماده 49 (ق.م.ا)صدور قرار تعلیق اجرای مجازات

VakilVokaLa.ir

قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 49 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.