ماده 50 : ضمانت اجرای تخلف از دستور دادگاه

ماده 50 (ق.م.ا)ضمانت اجرای تخلف از دستور دادگاه

VakilVokaLa.ir

چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 50 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.