ماده 54 : لغو قرار تعلیق اجرای مجازات

ماده 54 (ق.م.ا)لغو قرار تعلیق اجرای مجازات

VakilVokaLa.ir

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 54 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.