ماده 6 : جرائم ارتکابی ماموران دولت ایران در خارج

ماده 6 (ق.م.ا)جرائم ارتکابی ماموران دولت ایران در خارج

VakilVokaLa.ir

به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 6 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.