ماده 8 : جنبه الهی و حیثیت عمومی و خصوصی جرم

ماده 8 (ق.آ.د.ک)جنبه الهی و حیثیت عمومی و خصوصی جرم

VakilVokaLa.ir

محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

  • الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
  • ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
نکات و مواد مرتبط با ماده 8 (ق.آ.د.ک)

محکومیت به کیفر فقط ناشی از جرم است.

همه ی جرایم دارای جنبه الهی هستند.

جرم می تواند داری دو حیثیت عمومی و خصوصی باشد.

حیثیت عمومی جرایم شامل موارد ذیل است :

  • تجاوز به حدود و مقررات الهی
  • تعدی به حقوق جامعه
  • اخلال در نظم عمومی

حیثیت خصوصی جرایم شامل موارد ذیل است:

  • تعدی به حقوق شخص
  • تعدی به حقوق اشخاص معین

اصل بر این است که تمامی جرائم واجد جنبه عمومی هستند و اینکه برخی جرائم به عنوان جرم خصوصی یا قابل گذشت معرفی می شوند به این معناست که مقنن جنبه ی خصوصی را بر جنبه عمومی ترجیح داده است.

جارئم خصوصی یا قابل گذشت در ماده 104 ق.م.ا احصاء شده اند.

تست های مرتبط با ماده 8 (ق.آ.د.ک)

سوال 1 از نظر قانون آیین دادرسی کیفری کلیه جرایم دارای جنبه ....... است.وکالت 1386

1) ترهیبی
2) تعزیری
3) ترزیلی
4) الهی

پاسخ گزینه 4 :

طبق ماده 8 همه ی جرایم دارای جنبه الهی هستند.

RDQ : 14000205 CQ : 1871

سوال 2 طبق قانون آیین دادرسی کیفری همه ی جرایم ...تالیفی

1) دارای حیثیت عمومی و خصوصی است
2) می تواند دارای حیثیت عمومی و خصوصی باشد
3) می تواند دارای جنبه الهی است
4) گزینه های 1 و 3

پاسخ گزینه 2 :

طبق ماده 8 محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد.

RDQ : 14000205 CQ : 1872

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.