ماده 1 : تعاریف و اصطلاحات

ماده 1 (ق.ح.ا.ن)تعاریف و اصطلاحات

VakilVokaLa.ir

اصطلاحات به کار رفته در این قانون، به شرح زیر تعریف می‌شود:

 • الف) طفل : هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
 • ب) نوجوان : هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است.
 • پ) بی توجهی و سهل انگاری : کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان با وظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.
 • ت) سوءرفتار : هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قراردهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیر متعارف و یا خودداری از کمک به وی.
 • ث) بهره کشی اقتصادی : به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و با وادار کردن با گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.
 • ج) معامله : خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می گیرد.
 • چ) فحشاء : هرگونه به کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیتهای جنسی برای خود یا دیگری.
 • ح) مبتذل : هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه با صور قبیحه باشد.
 • خ) مستهجن : هرگونه محتوا اعم از صوتی یا تصویری که به صورت واقعی یا غیر واقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد آمیزش – عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است.
 • د) هرزه نگاری : تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل با نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد.
 • ذ) خطر شدید و قریب الوقوع : وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به نحوی که مداخله فوری و چاره جویی را ایجاب نماید.
نکات و مواد مرتبط با ماده 1 (ق.ح.ا.ن)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.