ماده 23 مسئولیت تضامنی موسسین شرکت سهامی در برابر اقدامات مربوط به تاسیس و ثبت

ماده 23  (ل.ا.ق.ت)مسئولیت تضامنی موسسین شرکت سهامی در برابر اقدامات مربوط به تاسیس و ثبت

VakilVokaLa.ir

موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام میدهند مسئولیت تضامنی دارند.

نکات و مواد مرتبط با ماده 23  (ل.ا.ق.ت)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.