ماده 25 اوصاف الزامی اوراق سهم

ماده 25 (ل.ا.ق.ت)اوصاف الزامی اوراق سهم

VakilVokaLa.ir

اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند ‌برسد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 25 (ل.ا.ق.ت)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.