ماده 28 ممنوعیت صدور گواهینامه موقت و ورقه سهم قبل از ثبت شرکت

ماده 28  (ل.ا.ق.ت)ممنوعیت صدور گواهینامه موقت و ورقه سهم قبل از ثبت شرکت

VakilVokaLa.ir

تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران‌ خسارات اشخاص ثالث خواهند بود

نکات و مواد مرتبط با ماده 28  (ل.ا.ق.ت)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.