ماده 4 : انواع شرکت سهامی

ماده 4 (ل.ا.ق.ت)انواع شرکت سهامی

VakilVokaLa.ir

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم میشود:
‌نوع اول – شرکتهایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین میکنند. اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام ‌نامیده میشوند.
‌نوع دوم – شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص ‌نامیده می‌شوند.
تبصره – در شرکتهای سهامی عام عبارت ‌شرکت سهامی عام و در شرکتهای سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام‌ شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 4 (ل.ا.ق.ت)

نکته 1 : شرکتهای سهامی 2 قسم هستند :

1 – شرکت سهامی خاص : که قسمتی از سرمایه آن را خود موسسین تامین می کنند و قسمتی دیگر از طریق پذیرنویسی توسط مردم تامین می شود.

2 – شرکت سهامی عام : که تمام سرمایه آن توسط موسسین تامین می شود.

نکته 2  :  در شرکت سهامی عام حداقل 20% سرمایه شرکت را موسسین تعهد می کنند و حداقل 35% آن را به حساب شرکت در شرف تاسیس در بانک تادیه می کنند. و بقیه سرمایه شرکت را یعنی حداکثر 80% سرمایه را باید پذیره نویسان تعهد کنند و در هر حال پذیره نویسان و موسسین باید حداقل 35% کل سرمایه شرکت را نزد بانک در حساب شرکت در شرف تاسیس تادیه کنند.

نکته 3 : در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه باید موقع تاسیس توسط موسسین تعهد شود.

نکته 4 : عبارت شرکت سهامی عام/خاص باید بلافاصبه قبل یا بعد از نام اصلی شرکت، در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت بصورت روشن و خوانا قید شود.

نکته 5 : برای بند قبل ضمانت اجرایی در قانون تجارت درج نشده است و قانون ساکت است (نظر آزمونی)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.