ماده 5 : حداقل سرمایه لازم برای تاسیس شرکت سهامی

ماده 5 (ل.ا.ق.ت)حداقل سرمایه لازم برای تاسیس شرکت سهامی

VakilVokaLa.ir

در موقع تأسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر‌ باشد.

‌در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان‌ حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت بنوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد و گرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را ‌از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

‌هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 5 (ل.ا.ق.ت)

نکته 1 : حداقل سرمایه لازم برای تاسیس شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال می باشد.

نکته 2 : اگر شرکت سهامی بعد از تاسیس{تشکیل} سرمایه اش از حدقل مقرر کمتر باشد :

1 – باید ظرف یک سال اقدام به ترمیم سرمایه تا حداقل مقرر شود.

2 – یا شرکت به نوع دیگری تبدیل شود

نکته 3 : در بند فوق اگر ظرف یک سال اقدامی صورت نگرفت هر ذی نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار بخواهد.

نکته 4 : اگر ترمیم سرمایه تا قبل از صدور حکم قطعی انجام شود دادگاه رسیدگی را موقوف می کند.

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.